SCHEDULE OF PRESENTATIONS

Wednesday, 23. 10. 2019

WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 9.00 - 11.00 (classroom VP)   WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 11.15 - 12.30 (classroom VP)   WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 17.30 - 19.00 (classroom VP)
Maja Božičnik Vasiljeva: BIOREMEDIACIJA/ BIOREMEDIATION   Donna Blimen, Katarina Smole: NIHANJE GLUKOZE V KRVI OB ZAUŽITJU ENERGIJSKIH DODATKOV MED ŠPORTNO AKTIVNOSTJO/ BLOOD SUGAR FLUCTUATION AFTER CONSUMING ENERGY SUPPLEMENTS DURING A SPORTS ACTIVITY   Greta Černilogar: TOLMINSKE MLEČNE PLANINE – TRADICIJA IN SODOBNOST TRAJNOSTNO SONARAVNEGA PRISTOPA DO NARAVE, LJUDI IN GOSPODARJENJA/ TOLMIN`S  DAIRY HIGH MOUNTAIN PASTURES – TRADITION AND MODERNITY OF SUSTAINABLE CLOSE-TO-NATURE MANAGED APPROACH TO NATURE, PEOPLE AND ECONOMY
Mojca Jevšnik,  Matic Kavčič, Tina Šaula, Stanka Vadnjal,  Urška Jamnikar Ciglenečki, Andrej Kirbiš: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ŽIVIL MED ZAPOSLENIMI V GOSTINSTVU/ ENSURING FOOD SAFETY AMONG FOOD HANDLERS IN THE CATERING ESTABLISHMENTS   Anka Peljhan: KIDS TO KIDS: LET'S PREPARE A HEALTHY TRADITIONAL MEAL (ter praktična predstavitev v času odmora - društvo Vesela kuhinja / and practical presentation in coffee break time with Happy Kitchen Society)   dr. Mojca Kogovšek, dr. Metka Kogovšek: POMEN EKOLOŠKO PRIDELANE HRANE ZA RAZVOJ KULINARIČNO DEDIŠČINSKEGA TURIZMA: PREGLED LITERATURE/ THE MEANING OF ORGANICALLY GROWN FOOD FOR FOOD HERITAGE TOURISM DEVELOPMENT: A LITERATURE REVIEW
Danijel Davidovič: IZOBRAŽEVANJE O LOKALNIH IN TRAJNOSTNIH PREHRANSKIH SISTEMIH ZA ZMANJŠEVANJE PLASTIČNE EMBALAŽE/ EDUCATION ABOUT LOCAL AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS FOR REDUCING PLASTIC PACKAGING   Mojca Korošec, Aleš Kuhar, Urša Lovše, Lara Tekavc, Lea Lukič, Tina Thaler, Helena Haque Chowdhury: UGOTAVLJANJE PREHRANSKE USTREZNOSTI ŠOLSKIH OBROKOV V OSNOVNI ŠOLI V LJUBLJANI/ ASSESSING THE NUTRITIONAL ADEQUACY OF SCHOOL MEALS IN PRIMARY SCHOOL IN LJUBLJANA   Mojca Smerajec: POPRTNIK/ POPRTNIK
Jurij Gunzek, Sonja Boštjančič: OGLJIKOV DIOKSID IN KISIK KOT DEJAVNIKA KAKOVOSTI NEPASTERIZIRANEGA PIVA/ CARBON DIOXIDE AND OXYGEN AS QUALITY FACTORS OF UNPASTEURIZED BEER   Anja Križnar, dr. Katja Bezek, Marjana Benigar Manias: NAVADE UŽIVANJA KARIOGENIH ŽIVIL MED OSNOVNOŠOLCI/ EATING HABITS OF CARIOGENIC FOODS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN   Anja Mihelčič, mag. Gordana Vulić: PRIMERJAVA CEN EKOLOŠKIH (BIO) ŽIVIL MED RAZLIČNIMI PONUDNIKI/ THE COMPARISON OF PRICES OF ECOLOGICAL (BIO) FOODS AMONG DIFFERENT PROVIDERS
Metoda Senica, Boštjan Goličnik: VPLIV PASME GOVEDA NA IZPLEN IN KEMIČNO SESTAVO SIRA/ EFFECT OF CATTLE AN YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF CHESE   Muharem Husić: TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADNIMI ŽIVILI/ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOOD WASTE  (FILM oz. VIDEO)   Darja Užmah: UPORABA ODPRTE PLATFORME ZA KLINIČNO PREHRANO (OPKP) PRI RAZISKOVALNEM DELU DIJAKOV/ THE USE OF THE OPEN CLINIC FOOD PLATFORMA (OPKP) IN THE RESEARCH WORK OF STUDENTS
Mira Kos Skubic, Marija Klopčič, Karmen Erjavec, Golob Terezija: HEDONSKI TESTI ZAŠČITENIH IN KONVENCIONALNIH ŽIVIL ŽIVALSKEGA POREKLA MED SLOVENSKIMI POTROŠNIKI/ CONSUMERS' HEDONIC LIKING OF PROTECTED AND CONVENTIONAL FOOD PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN IN SLOVENIA (P)   Ajda Kunčič, Ula Rozman, Sonja Smole Možina, Andrej Gregori, Gabriela Kalčikova, Andreja Žgajnar Gotvajn, Gregor Marolt: PERSPEKTIVNE MOŽNOSTI NADALJNJE UPORABE ODPADNEGA PODGOBJA PO GOJENJU GLIV/ PERSPECTIVE POSSIBILITIES FOR FURTHER USE OF WASTE MYCELIUM AFTER MUSHROOM CULTIVATION  (P)   Barbara Urh: PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA V ZDRAVSTVU IN ZDRAVILIŠČIH V SLOVENIJI/ HEALTHY LIFESTYLE PROMOTION IN HEALTHCARE AND MEDICAL SPAS IN SLOVENIA
        Lucija Podržaj, Katarina Šimunović, Nataša Lilek, Sonja Smole Možina: KAKO SHRANITI SVEŽI CVETNI PRAH OSMUKANEC - POGLED MIKROBIOLOGA/ HOW TO STORE FRESH BEE POLLEN – MICROBIOLOGICAL PERSPECTIVE (P)

 

WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 9.00 - 11.00 (classroom U4)

 

WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 11.15 - 12.30 (classroom U4)

 

WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 17.30 - 19.00 (classroom U4)

Stanislava Krapež, M.A.: STORYTELLING V TURIZMU – HIŠA PRIPOVEDUJE ZGODBE/ STORYTELLING IN TOURISM – THE HOUSE TELLS STORIES

 

Mojca Kogovšek, Metka Kogovšek: PREPOZNAVANJE POMENA MREŽENJA PRI OBLIKOVANJU SODOBNE KULINARIČNE POTI: PREGLED LITERATURE/ RECOGNIZING THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ESTABLISHING A MODERN CULINARY ROUTE: A LITERATURE REVIEW

 

Milenko Gajić: PROBLEMI KI JIH PRINAŠA PRETIRANA TURISTIČNA AKTIVNOST V DESTINACIJI/ ISSUES OF OVERTOURISM IN A DESTINATION

Boža Grafenauer: DEDIŠČINA KOT VIR ZA USTVARJANJE TURISTIČNIH DOŽIVETIJ/HERITAGE AS A SOURCE FOR CREATING UNIQUE EXPERIENCES

 

mag. Rudolf Rumbak: OCENA MOŽNOSTI OBUDITVE DRUŽINSKE PIVOVARSKE TRADICIJE NA SPODNJEM POSAVINJU/ THE POSSIBILITY OF REVITALISATION OF HOME-BREWING TRADITION IN SPODNJE POSAVINJE  

 

Vesna Vujasinović, Dragan Tešanović, Maja Banjac, Bojana Kalenjuk, Aleksandar Stanković: WASTE COOKING OIL IN SUSTAINABLE HOSPITALITY. CASE STUDY: NOVI SAD

Darinka Hüll: IMPLEMENTACIJA ZGODB V TURISTIČNI PROIZVOD/ IMPLEMENTATION OF STORIES INTO THE TOURIST PRODUCT 

 

Inka Nose: »FOODIE« PONUDBA LJUBLJANE/ LJUBLJANA FOR FOODIES 

 

Janja Blatnik: TURISTIČNA ZADRUGA - POSLOVNI MODEL ZA RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU/ TOURISM COOPERATIVE-BUSINESS MODEL FOR RURAL TOURISM DEVELOPMENT 

Brigita Pavlič: DEDIŠČINA PRETEKLOSTI ZA USTVARJALNOST PRIHODNOSTI/ HARNESSING THE HERITAGE FOR A CREATIVE FUTURE 

 

mag. Vesna Loborec, Valenčič Mattej, Knific Matej: POMEN FAKULTATIVNIH STROKOVNIH EKSKURZIJ ŠTUDENTOV ZA KAKOVOST KADROV/ THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL EXCURSIONS OF STUDENTS FOR THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES

 

Stanislav Levičar:  ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PRI TRŽENJU TURISTIČNIH STORITEV/ QUALITY ASSURANCE IN MARKETING OF TOURISM SERVICES - (FILM/VIDEO)

Anita Rudolf  Pečnik:  OHRANJANJE RUDARSKE DEDIŠČINE NA PRIMERU PROJEKTA KNAPFEST/ COALMINE HERITAGE PRESERVATION BY KNAPFEST PROJECT

 

Klara Trošt Lesić, Maja Jović: BUILDING IMMERSIVE EXPERIENCE BY USING GAMIFICATION - CASE STUDY "OLD FAIR BY THE CASTLE", VRSAR (CROATIA) (P)

 

 

Saša Zupan Korže: TURIZEM 4.0/ TOURISM 4.0

 

Katja Orehek Hati: ZASNOVA IN RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE “UŽIVAM TRADICIJO”/ CONCEPT AND DEVELOPMENT OF THE »ENJOY TRADITION« BRAND (P)

 

 
Peter Breskvar: ŠPORT IN PETZVEZDIČNA TURISTIČNA DOŽIVETJA/ SPORT AND FIVE STARS TOURISM EXPERIENCES  (P)

 

Anica Pajer: OHRANJATI TRADICIJO ALI NE/ TO PERSERVE TRADITION OR NO TO (P)

 

 

Saša Zupan Korže: AIRBNB »NA REŠETU« SODIŠČA EU/ AIRBNB ON DISCRETION OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE (P)

 

Neli Selan: FOOD STYLING –  STILIRANJE TRADICIONALNE SLOVENSKE HRANE NA SODOBEN NAČIN V FOOD STUDIJU RASHUSHKA ZA POSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE UŽIVAM TRADICIJO / FOOD STYLING - STYLING TRADITIONAL SLOVENIAN FOOD IN A MODERN WAY IN THE FOOD STUDIO RASHUSHK TO ENTER THE ONLINE APPLICATION I ENJOY TRADITION (Praktična predstavitev v času kosila / Practical presentation in lunch time)

 

 

WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 9.00 - 11.00 (classroom U5) WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 9.00 - 11.00 (classroom U6) WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 9.00 - 11.00 (classroom U7)
Boštjan Petak: INTEGRACIJA SODOBNE TEHNOLOGIJE V METODE POUČEVANJA VSEBIN PODJETNIŠTVA IN KREPITEV KOMPONENTE PODJETNOSTI V SREDNJIH ŠOLAH/INTEGRATION OF MODERN ICT IN TEACHING METHODS OF ENTREPRENEURSHIP IN SECONDARY SCHOOLS Nataša Safran: UŽIVAJMO ŽIVLJENJE – TUDI V ŠOLI/LET'S ENJOY LIFE – ALSO AT SCHOOL Mateja Kolmančič Šuštar: PRIMER DOBRE PRAKSE:¨PO¨GLEJMO Z DRUGAČNIMI OČMI/EXAMPLE OF GOOD PRACTICAL WORK: LOOK WITH DIFFERENT EYES
Alenka Grmek: VPLIV IZKUŠNJE V VIRTUALNEM OKOLJU NA POTREBE IN ŽELJE MLADIH/THE INFLUENCE OF THE EXPERIENCE IN THE VIRTUAL ENVIRONMENT ON THE NEEDS AND WISHES OF YOUNG PEOPLE Romana Forte: POUČEVANJE JEZIKA STROKE ZA ZOBOTEHNIKE/TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR DENTAL TECHNICIANS Helena Zupanc: POUČEVANJE FRANCOŠČINE V VIŠJEŠOLSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GOSTINSTVO IN TURIZEM VČERAJ-DANES-JUTRI/TEACHING FRENCH IN THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE PROGRAMME HOSPITALITY AND TOURISM YESTERDAY-TODAY-TOMORROW
Darja Kogovšek Grubelić: VKLJUČEVANJE DIGITALNIH KOMPETENC PRI PRAKTIČNEM POUKU – PRIMER DOBRE PRAKSE/INCLUDING DIGITAL COMPETENCES IN THE OBJECT LESSONS - EXAMPLE OF GOOD PRACTICAL WORK Eva Grohar Gros: UPORABA PROGRAMA H5P V IZOBRAŽEVALNE NAMENE – PRIMER DOBRE PRAKSE/USING PROGRAM H5P FOR EDUCATIONAL PURPOSES – AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE Alenka Luštrek: RAZUMEVANJE BESEDOTVORJA KOT MODELA USVAJANJA IN POMNJENJA ANGLEŠKEGA STROKOVNEGA BESEDIŠČA/UNDERSTANDING WORD FORMATION AS A MODEL OF LEARNING AND REMEMBERING ENGLISH TECHNICAL VOCABULARY
mag. Roman Rehberger: STRATEGIJA ZAGOTAVLJANJA INTERNETNE VARNOSTI/STRATEGIES OF ENSURING INTERNET SECURITY Branka Klarić: E-UPRAVLJANJE V SLOVENSKIH JAVNIH ŠOLAH/IT-MANAGEMENT IN SLOVENE PUBLICS SCHOOLS Urška Poljanec: NEKONVENCIONALNE METODE POUČEVANJA SLOVNICE PRI ANGLEŠČINI/UNCONVENTIONAL METHODS  OF TEACHING ENGLISH GRAMMAR
Alenka Potočnik Zadrgal: UPORABA SPLETNIH KVIZOV UGODNO VPLIVA NA DIJAKE/USING WEB QUIZZES HAS A POSITIVE INFLUENCE ON STUDENTS Nevenka Tomšič Iskra: RAZVOJ ODNOSA DO BRANJA V SREDNJI STROKOVNI ŠOLI/DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE TOWARDS READING IN THE SECONDARY TECHNICAL SCHOOL Natalija Brečko: IZZIVI V IZOBRAŽEVANJU IZREDNIH ŠTUDENTOV/CHALLENGES IN THE EDUCATION OF PART-TIME STUDENTS
Mojca Jevnikar - Zajc: POPISOVANJE IN NAVAJANJE INFORMACIJSKIH VIROV NEKDAJ IN DANES - Ustreznost obstoječih standardov / CATALOGUE AND LISTING OF INFORMATION SOURCES IN THE PAST AND PRESENT - Adequacy of existing standards Melita Ana Maček: POGLEDI DELODAJALCEV NA VIŠJEŠOLSKO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE/EMPLOYERS` VIEWS ON HIGHER PRACTICAL EDUCATION - (P) Katarina Fekonja: POMEN ŠPORTNIH IGER IN GIBANJA ZA KONCENTRACIJO UČENCEV PRVE TRIADE PRI OPRAVLJANJU DOMAČE NALOGE MED PODALJŠANIM BIVANJEM/THE ROLE OF SPORT GAMES AND MOVEMENT IN CONCENTRATION AND HOMEWORK DURING AFTER SCHOOL TIME (P)
Maja Kovačič: RAZVIJANJE TRANSVERZALNIH VEŠČIN PRI PREDMETU ANGLEŠČINA V OSNOVNI ŠOLI/DEVELOPING TRANSVERSAL SKILLS IN THE ELT CLASSROOM IN PRIMARY SCHOOL (P)    

 

WEDNESDAY, 23. 10. 2019,  11.15 - 12.30 (classroom U5) WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 11.15 - 12.30 (classroom U6)
Jože Premru: UČITELJEVA VLOGA PRI IZGRADNJI MATEMATIČNEGA ZNANJA/TEACHER'S ROLE IN BUILDING MATHEMATICAL KNOWLEDGE Urška Eniko: SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE PRI  GEOGRAFIJI/LEARNING ABOUT CULTURAL HERITAGE IN GEOGRAPHY
Vesna Loborec, Dejan Cvitkovič, Marina Vodopivec: PREDAVALNICA- SOBA POBEGA/CLASSROOM - ESCAPE ROOM Janja Lužnik: INOVATIVNI PEDAGOŠKI PRISTOPI ZA POUČEVANJE O LOKALNIH IN TRAJNOSTNIH PREHRANSKIH SISTEMIH/INNOVATIVE PEDAGOGICAL APPROACHES TO TEACH LOCAL AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS
Jelka Hedžet: TRADICIJA KOT DEL SODOBNEGA POUKA (MATEMATIKE) NA II. GIMNAZIJI MARIBOR/TRADITION AS A PART OF MODERN (MATH) LESSONS AT II. GIMNAZIJA MARIBOR Nina Gabrovšek: TRADICIJA SLOVENSKO-RUSKIH ODNOSOV KOT MOTIVACIJA ZA POUČEVANJE RUŠČINE V SLOVENSKIH ŠOLAH IN IZZIV PRI DELU Z RUSKIMI TURISTI/TRADITION OF SLOVENE-RUSSIAN RELATIONSHIP AS MOTIVATION FOR TEACHING RUSSIAN AT SLOVENE SCHOOLS AND CHALLENGE OF WORKING WITH RUSSIAN TOURISTS
Tatjana Simonič: TRADICIONALNI IN SODOBNI MODELI  POUČEVANJA MATEMATIKE DIJAKOV ŠPORTNIKOV/THE TRADITIONAL AND CONTEMPORARY MODELS OF TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS ATHLETS Tadej Kolar: NADOMESTNA KOMUNIKACIJA – MIKI/SUBSTITUTE COMMUNICATION – MIKI
Katarina Fekonja: POMEN BRANJA PRAVLJIC ZA OTROKOV GOVORNI RAZVOJ IN KOT SPODBUDA ZA NJEGOVO USTVARJALNOST/ RELEVANCE OF STORIES FOR SPEECH DEVELOPMENT AND CREATIVITY BOOSTING IN YOUNG CHILDREN (P) Stanko Levičar: PREDVIDEVANJE NAKUPNEGA OBNAŠANJA Z ALGORITMI STROJNEGA UČENJA/PREDICTING BUYING BEHAVIOUR USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS - (FILM/VIDEO)
Boštjan Humski: TEKMOVANJA SO POSEBEN NAČIN USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV STROKE GOSTINSTVA IN TURIZMA/ THE COMPETITIONS ARE A SPECIAL WAY TO TRAIN STUDENTS IN HOSPITALITY AND TOURISM PROFESSION  (praktična predstavitev v času kosila / practical presentation in lunch time)  

 

WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 17.30 - 19.00 (classroom U5) WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 17.30 - 19.00 (classroom U6) WEDNESDAY, 23. 10. 2019, 17.30 - 19.00 (classroom U7)
dr. Vesna Trančar: SPODBUJANJE NADALJNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA UČITELJEV V GOSPODARSTVU/PROMOTING CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING OF TEACHERS IN ECONOMY Alenka Golob Koman: Z IMPROVIZACIJO DO ZELO UČINKOVITE UČNE URE/CREATING A VERY EFFECTIVE LESSON WITH IMPROVIZING Sandra Horvatić: »I FEEL VERY EUROPEAN TODAY!« – NAŠA POT DO NEPREDSTAVLJIVEGA/»I FEEL VERY EUROPEAN TODAY!« – OUR PATH TO THE UNIMAGINABLE
Bojana Žižek: PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO/THE PROJECT POPESTRIMO ŠOLO Nina Cergolj Podlogar: UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA PRI PREDMETU POSLOVNO KOMUNICIRANJE V PROGRAMU GASTRONOMIJA IN TURIZEM/THE IMPLEMENTATION OF FORMATIVE ASSESSMENT IN BUSINESS COMMUNICATION IN STUDY PROGRAMME OF GASTRONOMY AND TOURISM mag. Dejan Klančičar: NOVE GENERACIJE ŠOLAJOČE SE MLADINE TERJAJO DRUGAČEN PRISTOP K POUČEVANJU NARAVOSLOVJA/NEW GENERATIONS OF SCHOOLING YOUNG PEOPLE DEMAND A DIFFERENT APPROACH TO TEACHING SCIENCE
mag. Petra Vačovnik: OD TRADICIONALNIH DO INTERAKTIVNIH UČBENIKOV/FROM TRADITIONAL TO INTERACTIVE STUDENTS' BOOKS Karla Ferlic: LOV ZA ZNANJEM NEMŠČINE/CHASING GERMAN LANGUAGE Tanja Štante Benčina: ETNOLOGIJA V SREDNJI ŠOLI/ETHNOLOGY IN SECONDARY SCHOOL
Polona Frajzman: POUK TURIZMA V FINSKI ŠOLI / TOURISM LESSONS IN FINNISH SCHOOL Nina Sitar: MATURITETNI MATEMATIČNI TABOR/A MATHS CAMP PREPARATION COURSE FOR THE MATURA EXAM Bojana Klančičar: ŠOLSKI VRT KOT UČILNICA SAMOOSKRBE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI/SCHOOL GARDEN AS A CLASSROOM FOR SELF-SUFFICIENCY FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
  Adela Žigert: PODNEBNE SPREMEMBE V UČNIH NAČRTIH ZA STROKOVNO GIMNAZIJO/ CLIMATE CHANGES IN CURRICULUM FOR PROFESSIONAL HIGH SCHOOL  
     

Thursday, 24. 10. 2019

THURSDAY, 24. 10. 2019, 10.00 - 12.00 (classroom U2)   THURSDAY, 24. 10. 2019, 13.30 - 15.30 (classroom U2)   THURSDAY, 24. 10. 2019, 13.30 - 15.30 (Library - 1st floor)
Eva Grohar Gros: MIKROBIOLOŠKA SLIKA TRADICIONALNIH SLOVENSKIH OVČJIH SIROV/ MICROBIOLOGICAL DIVERSITY OF TRADITIONAL SLOVENIAN SHEEP`S MILK CHEESES   mag. Dejan Cvitkovič: VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV OBRATOV DRUŽBENE PREHRANE/ IMPLEMENTATION OF CUSTOMER SATISFACTION MONITORING SYSTEM IN CAFETERIAS   Sara Leščanec, Marina Vodopivec: ČUTNA DOŽIVETJA IN ZAZNAVANJE HRANE/ SENSORY EXPERIENCE AND FOOD PERCEPTION
Marija Kostadinov: PREKMURSKA ŠUNKA – ETNOLOŠKA POSEBNOST PREKMURJA/ PREKMURJE HAM - THE ETHNOLOGICAL SPECIALTY OF PREKMURJE   Teja Podjed, Urška Grdiša, Tjaša Tržan Betz, Nika Košir, Katarina Smole: RAZVOJ INOVATIVNEGA MLEČNEGA NAPITKA/ THE DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE MILK BEVERAGE   mag. Marina Vodopivec: VONJ IN OKUS HRANE V POVEZAVI S SPOMINI NA OTROŠTVO/ RELATION BETWEEN THE SMELL AND TASTE OF FOOD AND CHILDHOOD MEMORIES
Marija Kostadinov: HRANILNA IN ENERGIJSKA VREDNOST PAŠTET/ NUTRITIONAL AND ENERGY VALUE OF MEAT SPREAD   Rok Demič: ALI SMO V SLOVENIJI PRIPRAVLJENI NA NADOMESTNE OBROKE/ IS SLOVENIA READY FOR REPLACEMENT FOOD   Klavdija Stropnik: DUŠIK IN KUHANJE/ NITROGEN AND COOKING
Jan Debelić, Julija Vulić, Matevž Mitrovič Slapar, Marija Kostadinov: NEWDLES - POLNOZRNATE DURUM TESTENINE S PIVSKIMI TROPINAMI/ NEWDLES - WHOLEWHEAT DURUM PASTA WITH SPENT BARLEY MALT   Eva Grohar Gros: UŽIVANJE MESA/ MEAT CONSUMPTION   Eva Kavka: RAZŠIRJENOST UŽIVANJA PREHRANSKIH DOPOLNIL PRI SLOVENSKIH VRHUNSKIH ŠPORTNIKIH/ AN OVERVIEW OF DIETARY SUPPLEMENTATION IN ELITE SLOVENIAN ATHLETES
    Sergeja Groleger Rauter: SKODELICA KAVE/ A CUP OF COFFEE   Franci Oblak: TRENDI IN IZZIVI SODOBNEGA PREHRANJEVANJA  –  DIJAKINJA VEGANKA/ CHALLENGES AND TRENDS OF MODERN EATING
        Barbara Urh: ZDRAVA PREHRANA V SREDNJIH ŠOLAH – POMEN ZDRAVE PREHRANE PRI MLADIH/ HEALTHY NUTRITION IN SECONDARY SCHOOLS – THE IMPORTANCE OF HEALTHY NUTRITION IN YOUNG PEOPLE
THURSDAY, 24. 10. 2019, 10.00 - 12.00 (classroom U3)   THURSDAY, 24. 10. 2019, 13.30 - 15.30 (classroom U3)   THURSDAY, 24. 10. 2019, 13.30 - 15.30 (classroom U4)
Jerneja Pregl, Vito Zakrajšek Čahuk: IGRIFIKACIJA V TURIZMU - PRIMER PRAKTIČNE UPORABE/ GAMIFICATION IN TOURISM - EXAMPLE OF PRACTICAL USE   Tanita Rus, Neli Selan: POZABLJENA IN PREZRTA GOMOLJNA ZELENJAVA – NOVI KULINARIČNI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI V GASTRONOMIJI/ FORGOTTEN AND  OVERLOOKED TUBEROUS PLANT - NEW CULINARY CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN GASTRONOMY   Barbara Pajk: HORTIKULTURA IN TURIZEM – POMEN ZASADITEV IN VZDRŽEVANJA ZELENIH POVRŠIN/ HORTICULTURE AND TOURISM – THE IMPORTANCE OF PLANTING AND MAINTAINING GREEN AREAS
Urška Petrič: BIBIONE, SEVERNOITALIJANSKO LETOVIŠČE KOT PRIMER DOBRE PRAKSE PRI ISKANJU INOVATIVNIH REŠITEV V TURIZMU/ BIBIONE, A NORTHERN ITALIAN RESORT AS AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN FINDING INNOVATIVE SOLUTIONS IN TOURISM   Nika Aubreht, mag. Gordana Vulić: SLOVENSKI TRADICIONALNI OKUSI V TORTICAH NA PALČKI/ TRADITIONAL SLOVENIAN FOODSTUFFS IN CAKE POPS   Zarja Šinkovec, Anja Krajnik: PROJEKT AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL / AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL PROJECT
Marko Gams: TEMAČNI TURIZEM: IZBRANI PRIMERI DEDIŠČINE SOVJETSKEGA OBDOBJA/ DARK TOURISM: SELECTED EXAMPLES OF THE SOVIET PERIOD HERITAGE   Eva Smuk, mag. Gordana Vulić: MED IN PIJAČE IZ MEDU – PRILOŽNOST ZA ISKANJE NOVIH GASTRONOMSKIH PONUDB/ HONEY AND HONEY BEVERAGES - AN OPPORTUNITY FOR NEW GASTRONOMIC OFFERS   Peter Zupan: V KRALJESTVU ZLATOROGA - TEMATSKA POT OKOLI BLEJSKEGA JEZERA/ IN THE KINGDOM OF THE GOLDHORN - A THEME PARK AROUND BLED LAKE
Ana Vovk Korže: UČNI TURIZEM KOT PRILOŽNOST ZA PODEŽELJE/ EDUCATIONAL TOURISM IS AN OPPURTUNITY FOR THE COUNTRYSIDE   Alja Mihelčič, mag. Gordana Vulić: SVET ŽGANIH PIJAČ – KOMPLEKSEN IN RAZNOLIK/ THE WORLD OF SPIRITS - COMPLEX AND DIVERSE   Katica Mikelj: DELAVNICA »KUHAJMO PO BOHINJSKO« KOT PRILOŽNOST ZA DVIG GASTRONOMSKE KULTURE DESTINACIJE/ WORKSHOP »COOKING ART FROM BOHINJ« AS AN OPPORTUNITY FOR INCREASING THE GASTRONOMIC CULTURE OF THE DESTINATION
Irena Malovrh: OKUSI MORAVŠKO DOLINO/ TASTE MORAVČE VALLEY   Krišto Leonard: POSTAVITEV RAZSTAVE SLOVENSKIH PENIN V MESTNEM MUZEJU LJUBLJANA/ THE STAGING OF THE EXHIBITION OF SLOVENIAN SPARKLING WINES AT THE CITY MUSEUM OF LJUBLJANA   Antonija Jakop: KULINARIČNI SPOMINKI Z GORE OLJKE/ CULINARY SOUVENIRS FROM GORA OLJKA
Stela Špoljar: UPORABA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN V KULINARIKI/ INVASIVE ALIEN PLANTS IN CULINARY        
         

 

THURSDAY, 24. 10. 2019, 10.00 - 12.00 (classroom U4) THURSDAY, 24. 10. 2019, 10.00 - 12.00 (classroom U5) THURSDAY, 24. 10. 2019, 10.00 - 12.00 (classroom U6)
mag. Dejan Cvitkovič, mag. Marina Vodopivec: KOMUNIKACIJA IN UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE MED MLADIMI/COMMUNICATION AND USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AMONG YOUTH Sebastjan Repnik: SMISEL SAMORAZVOJA/THE SENSE OF SELF - DEVELOPMENT Marta Slokan: KAJ JE STABO (?!) – TEŽAVNI MLADOSTNIKI ALI MLADOSTNIKI S TEŽAVAMI/WHAT’ S (WRONG) WITH YOU? – DIFFICULT ADOLESCENTS OR ADOLESCENTS WITH DISORDERS
Peter Koščak: REALEN IZDELEK V UČNEM PODJETJU/REALISTIC PRODUCT IN LEARNING FIRM Gregor Škrlj: POUK NA TEMO HRANE IN PREHRANJEVANJA V OSNOVNOŠOLSKI KNJIŽNICI/LESSONS ON FOOD AND NUTRITION IN THE PRIMARY SCHOOL LIBRARY Darko Korošec: VRZEL MED PRIČAKOVANJI UČITELJEV IN PRIČAKOVANJI UČENCEV PRI POUKU NARAVOSLOVNIH PREDMETOV/THE GAP BETWEEN TEACHERS’ AND STUDENTS’ EXPECTATIONS IN SCIENCE SUBJECTS
Lučka Rednak: O MLADIH OKOLJSKIH AKTIVISTIH PRI POUKU ŠPANŠČINE/ON YOUNG ENVIRONMENTAL ACTIVISTS IN A SPANISH CLASS Andrej Peklar: UČITELJ KOT SPREMLJEVALEC DIJAKOV NA PRAKSI V TUJINI V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+/ACCOMPANYING TEACHER AS A FOLLOWER OF STUDENTS AT PRACTICE ABROAD WITHIN THE ERASMUS+ PROJECT Metoda Leban Dervišević: ŠOLAR S KRONIČNO BOLEZNIJO/STUDENT WITH CHRONIC ILLNESS
Zorica Maguša: POUČEVANJE NARAVOSLOVJA S PETJEM/TEACHING NATURE WITH SINGING Gaja Koler: RAZUMEVANJE DEJAVNIKOV ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV UČENCEV V ŠOLSKEM OKOLJU/UNDERSTANDIN FACTORS OF EMOTIONAL AND BEHAVIOR PROBLEMS OF STUDENTS IN SCHOOL ENVIROMENT Alenka Prevec: IKT POMOČ PRI UČENJU PO NEZGODNI MOŽGANSKI POŠKODBI/ICT HELP AT LEARNING AFTER A TRAUMATIC BRAIN INJURY
Maja Skubic Avsec: S PROJEKTNIM DELOM DO PROFESIONALNEGA RAZVOJA/PROJECT WORK FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (P) Tomi Martinjak: POMEN EVS PROSTOVOLJSTVA ZA ZDRUŽENO EVROPSKO UNIJO/THE IMPORTANCE OF EVS VOLUNTEERING FOR A UNITED EUROPEAN UNION Vesna Lavrič: GLASNO BRANJE V PRVEM LETNIKU SREDNJE ŠOLE/READING OUT LOUD IN THE FIRST YEAR OF SECONDARY SCHOOL
Suzana Klavs: VPLIV ŠOLE NA FINANČNO PISMENOST DIJAKOV (NA PRIMERU SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM)/THE IMAPACT OF THE SCHOOL ON DEVELOPING FINANCIAL LITERACY (A CASE STUDY OF A SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL FOR CATERING AND TOURISM) Marta Slokan: HIPERAKTIVNI DIJAKI IN DELO Z NJIMI/ADOLESCENTS WITH HYPERACTIVITY DISORDER AND WORK WITH THEM mag. Katarina Vita Dolinar Bobič: PRIMER DOBRE PRAKSE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NA MALTI/GOOD PRACTICE OF INTERNSHIP IN MALTA
  Valentina Gartner: KULINARIČNO USTVARJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI/ACCESIBLE COOKING  

THURSDAY, 24. 10. 2019, 13.30 - 15.30 (classroom U5) THURSDAY, 24. 10. 2019, 13.30 - 15.30 (classroom U6)
Gaja Koler: SPODBUJANJE ŽELJENEGA VEDENJA UČENCEV Z METODO ŽETONIRANJA/IMPROVE STUDENT BEHAVIOR WITH TOKEN ECONOMY Tine Eleršek: REKONSTRUKCIJA KRAVJE LOBANJE S PRAŠIČJO ČELJUSTNICO/RECONSTRUCTION OF COW SKULL WITH PIG'S LOWER JAW BONE
Karin Kasesnik: POMEN USTREZNE BERLJIVOSTI BESEDIL V PROCESU IZOBRAŽEVANJA/MEANING OF APPROPRIATE READABILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS Tomi Martinjak: SPREMINJANJE VEDENJA S POMOČJO KAMERE/CHANGING BEHAVIOR WITH THE HELP OF A CAMERA
Darinka Berčič Stefanović: INDIVIDUALIZACIJA PRI SKUPINSKEM DELU Z ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA – PRIMER DOBRE PRAKSE/GROUP WORK INDIVIDUALIZATION WITH ELEMENTS OF FORMATIVE MONITORING – A GOOD PRACTICE EXAMPL Tine Eleršek: ALTERNATIVNI NAČINI PREDSTAVITVE UČNE SNOVI/ALTERNATIVE WAYS OF PRESENTING THE LEARNING MATERIAL
Petra Mole: MODEL INDIVIDUALIZACIJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM/INDIVIDUALISATION MODEL OF WORK EXPERIENCE PROGRAMME Alenka Rep: VLOGA RAZREDNIKA PRI NAČRTOVANJU INDIVIDUALNEGA NAČRTA IZOBRAŽEVANJA DIJAKA IN OBLIKOVANJU RAZREDNE SKUPNOSTI-PRIMER DOBRE PRAKSE/THE ROLE OF THE CLASS TEACHER IN PLANNING STUDENTS' PERSONAL EDUCATIONAL PLANS AND BUILDING A CLASSROOM COMMUNITY-A GOOD PRACTICE EXAMPLE
Sabina Turšič: ZNANJE ZA ŽIVLJENJE /KNOWLEDGE FOR LIFE Tanja Kek: RAZVOJ IN VLOGA PROSTOVOLJSTVA NA BIOTEHNIŠKEM IZOBRAŽEVALNEM CENTRU LJUBLJANA/THE DEVELOPMENT AND ROLE OF VOLUNTEERING AT BIOTECHNICAL EDUCATIONAL CENTRE LJUBLJANA
Alenka Sedlar Špehar: LOKALNE POBUDE KOT DEL UČNEGA NAČRTA/LOCAL INITIATIVES AS PART OF THE CURRICULUM