PREDAVATELJI

Is a food technologist and since 2004 she works at the Ministry of Health. From 2004-2011 she participated in the transposition of European legislation related to safe food at the national level. In 2011, she accepted a new challenge and since then she has been professionally covering a diverse range of nutrition at the Ministry of Health.

Dr. KATJA POVHE JEMEC (Slovenia)

Po izobrazbi je živilska tehnologinja in je od leta 2004 zaposlena na Ministrstvu za zdravje.  V letih med 2004 in 2011 je sodelovala pri prenosu evropske zakonodaje vezane na varno hrano na nacionalno raven. Leta 2011 je sprejela  nov izziv in od tedaj strokovno pokriva raznoliko področje prehrane na Ministrstvu za zdravje.

Dr. KATJA POVHE JEMEC (Slovenija)

She is a part of Keuda Group’s management, she works as a principal of Keuda Group and she is a leader of many EU projects (European Social Fund, Leonardo, Interreg, Nordplus, Erasmus +, Central Baltic Program, etc.). Keuda Group provides working life – oriented education and training to the young, the adults and to companies in all fields of secondary vocational education and training (VET).

Mag. NARKO RIITTA ELISABETH (Finland) Keuda Group, Finland

He was appointed the position of Food Supply Chain Relationships Ombudsman in March 2015. Since 2004 he is employed as a college lecturer, and is also dean of Landscape Governance College Grm Novo mesto.

Dr. JOŽE PODGORŠEK (Slovenia) Landscape Governance College Grm Novo mesto

For the past 20 years, she has been actively involved in strategic and quality management in tourism. In 2013, she was a lead author for the 2013 – 2020 strategies for the development and marketing of Ljubljana tourism. She led a targeted research project on Innovation in Tourism as well as more than 30 market-driven projects for tourism organisations and enterprises.

Dr. MAJA URAN MARAVIĆ (Slovenia) Faculty of Tourism Studies Turistica, University of Primorska

He is the President and Chief Executive Officer of Atlantic Grupa, a leading food and beverages producer and distributor in South East Europe. He is the founder and majority shareholder in the company. Prior to incorporating Atlantic, he was director of Meteor Paper Milan, Italian subsidiary of Meteor Holding London, at the time one of the largest paper trading companies in Europe.

EMIL TEDESCHI (Croatia) Atlantic Grupa

Je del vodstva Keuda Group in opravlja delo ravnateljice, poleg tega je vodja številnih EU projektov (Evropski Socialni Sklad, Leonardo, Interreg, Nordplus, Erasmus+, Central Baltic Programme itd.). Keuda Group izvaja poklicno izobraževanje za mlade, za odrasle ter podjetja (vajeništvo) na vseh področjih srednjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET)

Mag. NARKO RIITTA ELISABETH (Finska) Keuda Group, Finska

Od marca 2015 opravlja funkcijo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Od leta 2004 dela na zavodu Grm Novo mesto, kjer je trenutno zaposlen kot višješolski predavatelj in je hkrati tudi dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Dr. JOŽE PODGORŠEK (Slovenija) Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Zadnjih 20 let aktivno deluje na področjih strateškega managementa in managementa kakovosti v turizmu. Leta 2013 je bila vodilna avtorica strategije razvoja in trženja turizma Ljubljane do leta 2020. Vodila je preko 30 tržnih projektov za turistične organizacije in podjetja.

Dr. MAJA URAN MARAVIĆ (Slovenija) Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica, Univerze na Primorskem

Predsednik in glavni izvršni direktor Atlantic Grupe, ki je vodilni proizvajalec in distributer hrane in pijač v JV Evropi. Je ustanovitelj in večinski delničar v podjetju. Pred tem je bil direktor Meteor Paper Milano, italijanske hčerinske družbe Meteor Holding London, ki je bila ena največjih podjetij za papirno trgovino v Evropi.

EMIL TEDESCHI (Hrvaška) Atlantic Grupa

Oto von Guttenschmech

Iz tujine
Metka Šparovc Ko stara mama

Janz Novak je šele pripravnik in presenetil vas bo kako veliko se lahko od njegha nučiste.

Janez Novak Pripravnik / Lastni pek

Njegova specialiteta so slašćice in podobno.

Oseba 1 Glavni pek / Peči sladko