RAZPORED PREDSTAVITEV

Sreda, 23. 10. 2019

SREDA, 23. 10. 2019, od 9.00 do 11.00 ure (učilnica VP)   SREDA, 23. 10. 2019, od 11.15 do 12.30 ure (učilnica VP)   SREDA, 23. 10. 2019, od 17.30 do 19.00 ure (učilnica VP)
Maja Božičnik Vasiljeva: BIOREMEDIACIJA/ BIOREMEDIATION   Donna Blimen, Katarina Smole: NIHANJE GLUKOZE V KRVI OB ZAUŽITJU ENERGIJSKIH DODATKOV MED ŠPORTNO AKTIVNOSTJO/ BLOOD SUGAR FLUCTUATION AFTER CONSUMING ENERGY SUPPLEMENTS DURING A SPORTS ACTIVITY   Greta Černilogar: TOLMINSKE MLEČNE PLANINE – TRADICIJA IN SODOBNOST TRAJNOSTNO SONARAVNEGA PRISTOPA DO NARAVE, LJUDI IN GOSPODARJENJA/ TOLMIN`S  DAIRY HIGH MOUNTAIN PASTURES – TRADITION AND MODERNITY OF SUSTAINABLE CLOSE-TO-NATURE MANAGED APPROACH TO NATURE, PEOPLE AND ECONOMY
Mojca Jevšnik,  Matic Kavčič, Tina Šaula, Stanka Vadnjal,  Urška Jamnikar Ciglenečki, Andrej Kirbiš: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ŽIVIL MED ZAPOSLENIMI V GOSTINSTVU/ ENSURING FOOD SAFETY AMONG FOOD HANDLERS IN THE CATERING ESTABLISHMENTS   Anka Peljhan: KIDS TO KIDS: LET'S PREPARE A HEALTHY TRADITIONAL MEAL (ter praktična predstavitev v času odmora - društvo Vesela kuhinja / and practical presentation in coffee break time with Happy Kitchen Society)   dr. Mojca Kogovšek, dr. Metka Kogovšek: POMEN EKOLOŠKO PRIDELANE HRANE ZA RAZVOJ KULINARIČNO DEDIŠČINSKEGA TURIZMA: PREGLED LITERATURE/ THE MEANING OF ORGANICALLY GROWN FOOD FOR FOOD HERITAGE TOURISM DEVELOPMENT: A LITERATURE REVIEW
Danijel Davidovič: IZOBRAŽEVANJE O LOKALNIH IN TRAJNOSTNIH PREHRANSKIH SISTEMIH ZA ZMANJŠEVANJE PLASTIČNE EMBALAŽE/ EDUCATION ABOUT LOCAL AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS FOR REDUCING PLASTIC PACKAGING   Mojca Korošec, Aleš Kuhar, Urša Lovše, Lara Tekavc, Lea Lukič, Tina Thaler, Helena Haque Chowdhury: UGOTAVLJANJE PREHRANSKE USTREZNOSTI ŠOLSKIH OBROKOV V OSNOVNI ŠOLI V LJUBLJANI/ ASSESSING THE NUTRITIONAL ADEQUACY OF SCHOOL MEALS IN PRIMARY SCHOOL IN LJUBLJANA   Mojca Smerajec: POPRTNIK/ POPRTNIK
Jurij Gunzek, Sonja Boštjančič: OGLJIKOV DIOKSID IN KISIK KOT DEJAVNIKA KAKOVOSTI NEPASTERIZIRANEGA PIVA/ CARBON DIOXIDE AND OXYGEN AS QUALITY FACTORS OF UNPASTEURIZED BEER   Anja Križnar, dr. Katja Bezek, Marjana Benigar Manias: NAVADE UŽIVANJA KARIOGENIH ŽIVIL MED OSNOVNOŠOLCI/ EATING HABITS OF CARIOGENIC FOODS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN   Anja Mihelčič, mag. Gordana Vulić: PRIMERJAVA CEN EKOLOŠKIH (BIO) ŽIVIL MED RAZLIČNIMI PONUDNIKI/ THE COMPARISON OF PRICES OF ECOLOGICAL (BIO) FOODS AMONG DIFFERENT PROVIDERS
Metoda Senica, Boštjan Goličnik: VPLIV PASME GOVEDA NA IZPLEN IN KEMIČNO SESTAVO SIRA/ EFFECT OF CATTLE AN YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF CHESE   Muharem Husić: TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADNIMI ŽIVILI/ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOOD WASTE  (FILM oz. VIDEO)   Darja Užmah: UPORABA ODPRTE PLATFORME ZA KLINIČNO PREHRANO (OPKP) PRI RAZISKOVALNEM DELU DIJAKOV/ THE USE OF THE OPEN CLINIC FOOD PLATFORMA (OPKP) IN THE RESEARCH WORK OF STUDENTS
Mira Kos Skubic, Marija Klopčič, Karmen Erjavec, Golob Terezija: HEDONSKI TESTI ZAŠČITENIH IN KONVENCIONALNIH ŽIVIL ŽIVALSKEGA POREKLA MED SLOVENSKIMI POTROŠNIKI/ CONSUMERS' HEDONIC LIKING OF PROTECTED AND CONVENTIONAL FOOD PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN IN SLOVENIA (P)   Ajda Kunčič, Ula Rozman, Sonja Smole Možina, Andrej Gregori, Gabriela Kalčikova, Andreja Žgajnar Gotvajn, Gregor Marolt: PERSPEKTIVNE MOŽNOSTI NADALJNJE UPORABE ODPADNEGA PODGOBJA PO GOJENJU GLIV/ PERSPECTIVE POSSIBILITIES FOR FURTHER USE OF WASTE MYCELIUM AFTER MUSHROOM CULTIVATION  (P)   Barbara Urh: PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA V ZDRAVSTVU IN ZDRAVILIŠČIH V SLOVENIJI/ HEALTHY LIFESTYLE PROMOTION IN HEALTHCARE AND MEDICAL SPAS IN SLOVENIA
        Lucija Podržaj, Katarina Šimunović, Nataša Lilek, Sonja Smole Možina: KAKO SHRANITI SVEŽI CVETNI PRAH OSMUKANEC - POGLED MIKROBIOLOGA/ HOW TO STORE FRESH BEE POLLEN – MICROBIOLOGICAL PERSPECTIVE (P)

 

SREDA, 23. 10. 2019, od 9.00 do 11.00 ure (učilnica U4)

 

SREDA, 23. 10. 2019, od 11.15 do 12.30 ure (učilnica U4)

 

SREDA, 23. 10. 2019, od 17.30 do 19.00 ure (učilnica U4)

Stanislava Krapež, M.A.: STORYTELLING V TURIZMU – HIŠA PRIPOVEDUJE ZGODBE/ STORYTELLING IN TOURISM – THE HOUSE TELLS STORIES

 

Mojca Kogovšek, Metka Kogovšek: PREPOZNAVANJE POMENA MREŽENJA PRI OBLIKOVANJU SODOBNE KULINARIČNE POTI: PREGLED LITERATURE/ RECOGNIZING THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ESTABLISHING A MODERN CULINARY ROUTE: A LITERATURE REVIEW

 

Milenko Gajić: PROBLEMI KI JIH PRINAŠA PRETIRANA TURISTIČNA AKTIVNOST V DESTINACIJI/ ISSUES OF OVERTOURISM IN A DESTINATION

Boža Grafenauer:  DEDIŠČINA KOT VIR ZA USTVARJANJE TURISTIČNIH DOŽIVETIJ/HERITAGE AS A SOURCE FOR CREATING UNIQUE EXPERIENCES

 

mag. Rudolf Rumbak: OCENA MOŽNOSTI OBUDITVE DRUŽINSKE PIVOVARSKE TRADICIJE NA SPODNJEM POSAVINJU/ THE POSSIBILITY OF REVITALISATION OF HOME-BREWING TRADITION IN SPODNJE POSAVINJE  

 

Vesna Vujasinović, Dragan Tešanović, Maja Banjac, Bojana Kalenjuk, Aleksandar Stanković: WASTE COOKING OIL IN SUSTAINABLE HOSPITALITY. CASE STUDY: NOVI SAD

Darinka Hüll: IMPLEMENTACIJA ZGODB V TURISTIČNI PROIZVOD/ IMPLEMENTATION OF STORIES INTO THE TOURIST PRODUCT

 

Inka Nose: »FOODIE« PONUDBA LJUBLJANE/ LJUBLJANA FOR FOODIES 

 

Janja Blatnik: TURISTIČNA ZADRUGA - POSLOVNI MODEL ZA RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU/ TOURISM COOPERATIVE-BUSINESS MODEL FOR RURAL TOURISM DEVELOPMENT 

Brigita Pavlič: DEDIŠČINA PRETEKLOSTI ZA USTVARJALNOST PRIHODNOSTI/ HARNESSING THE HERITAGE FOR A CREATIVE FUTURE 

 

mag. Vesna Loborec, Valenčič Mattej, Knific Matej: POMEN FAKULTATIVNIH STROKOVNIH EKSKURZIJ ŠTUDENTOV ZA KAKOVOST KADROV/ THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL EXCURSIONS OF STUDENTS FOR THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES

 

Stanislav Levičar:  ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PRI TRŽENJU TURISTIČNIH STORITEV/ QUALITY ASSURANCE IN MARKETING OF TOURISM SERVICES - (FILM/VIDEO)

Anita Rudolf  Pečnik:  OHRANJANJE RUDARSKE DEDIŠČINE NA PRIMERU PROJEKTA KNAPFEST/ COALMINE HERITAGE PRESERVATION BY KNAPFEST PROJECT

 

Klara Trošt Lesić, Maja Jović: BUILDING IMMERSIVE EXPERIENCE BY USING GAMIFICATION - CASE STUDY "OLD FAIR BY THE CASTLE", VRSAR (CROATIA) (P)

 

 

Saša Zupan Korže: TURIZEM 4.0/ TOURISM 4.0

 

Katja Orehek Hati: ZASNOVA IN RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE “UŽIVAM TRADICIJO”/ CONCEPT AND DEVELOPMENT OF THE »ENJOY TRADITION« BRAND (P)

 

 
Peter Breskvar: ŠPORT IN PETZVEZDIČNA TURISTIČNA DOŽIVETJA/ SPORT AND FIVE STARS TOURISM EXPERIENCES  (P)

 

Anica Pajer: OHRANJATI TRADICIJO ALI NE/ TO PERSERVE TRADITION OR NO TO (P)

 

 

Saša Zupan Korže: AIRBNB »NA REŠETU« SODIŠČA EU/ AIRBNB ON DISCRETION OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE (P)

 

Neli Selan: FOOD STYLING –  STILIRANJE TRADICIONALNE SLOVENSKE HRANE NA SODOBEN NAČIN V FOOD STUDIJU RASHUSHKA ZA POSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE UŽIVAM TRADICIJO / FOOD STYLING - STYLING TRADITIONAL SLOVENIAN FOOD IN A MODERN WAY IN THE FOOD STUDIO RASHUSHK TO ENTER THE ONLINE APPLICATION I ENJOY TRADITION (Praktična predstavitev v času kosila / Practical presentation in lunch time)

 

 

SREDA, 23. 10. 2019, od 9.00 do 11.00 ure (učilnica U5) SREDA, 23. 10. 2019, od 9.00 do 11.00 ure (učilnica U6) SREDA, 23. 10. 2019, od 9.00 do 11.00 ure (učilnica U7)
Boštjan Petak: INTEGRACIJA SODOBNE TEHNOLOGIJE V METODE POUČEVANJA VSEBIN PODJETNIŠTVA IN KREPITEV KOMPONENTE PODJETNOSTI V SREDNJIH ŠOLAH/INTEGRATION OF MODERN ICT IN TEACHING METHODS OF ENTREPRENEURSHIP IN SECONDARY SCHOOLS Nataša Safran: UŽIVAJMO ŽIVLJENJE – TUDI V ŠOLI/LET'S ENJOY LIFE – ALSO AT SCHOOL Mateja Kolmančič Šuštar: PRIMER DOBRE PRAKSE:¨PO¨GLEJMO Z DRUGAČNIMI OČMI/EXAMPLE OF GOOD PRACTICAL WORK: LOOK WITH DIFFERENT EYES
Alenka Grmek: VPLIV IZKUŠNJE V VIRTUALNEM OKOLJU NA POTREBE IN ŽELJE MLADIH/THE INFLUENCE OF THE EXPERIENCE IN THE VIRTUAL ENVIRONMENT ON THE NEEDS AND WISHES OF YOUNG PEOPLE Romana Forte: POUČEVANJE JEZIKA STROKE ZA ZOBOTEHNIKE/TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR DENTAL TECHNICIANS Helena Zupanc: POUČEVANJE FRANCOŠČINE V VIŠJEŠOLSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GOSTINSTVO IN TURIZEM VČERAJ-DANES-JUTRI/TEACHING FRENCH IN THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE PROGRAMME HOSPITALITY AND TOURISM YESTERDAY-TODAY-TOMORROW
Darja Kogovšek Grubelić: VKLJUČEVANJE DIGITALNIH KOMPETENC PRI PRAKTIČNEM POUKU – PRIMER DOBRE PRAKSE/INCLUDING DIGITAL COMPETENCES IN THE OBJECT LESSONS - EXAMPLE OF GOOD PRACTICAL WORK Eva Grohar Gros: UPORABA PROGRAMA H5P V IZOBRAŽEVALNE NAMENE – PRIMER DOBRE PRAKSE/USING PROGRAM H5P FOR EDUCATIONAL PURPOSES – AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE Alenka Luštrek: RAZUMEVANJE BESEDOTVORJA KOT MODELA USVAJANJA IN POMNJENJA ANGLEŠKEGA STROKOVNEGA BESEDIŠČA/UNDERSTANDING WORD FORMATION AS A MODEL OF LEARNING AND REMEMBERING ENGLISH TECHNICAL VOCABULARY
mag. Roman Rehberger: STRATEGIJA ZAGOTAVLJANJA INTERNETNE VARNOSTI/STRATEGIES OF ENSURING INTERNET SECURITY Branka Klarić: E-UPRAVLJANJE V SLOVENSKIH JAVNIH ŠOLAH/IT-MANAGEMENT IN SLOVENE PUBLICS SCHOOLS Urška Poljanec: NEKONVENCIONALNE METODE POUČEVANJA SLOVNICE PRI ANGLEŠČINI/UNCONVENTIONAL METHODS  OF TEACHING ENGLISH GRAMMAR
Alenka Potočnik Zadrgal: UPORABA SPLETNIH KVIZOV UGODNO VPLIVA NA DIJAKE/USING WEB QUIZZES HAS A POSITIVE INFLUENCE ON STUDENTS Nevenka Tomšič Iskra: RAZVOJ ODNOSA DO BRANJA V SREDNJI STROKOVNI ŠOLI/DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE TOWARDS READING IN THE SECONDARY TECHNICAL SCHOOL Natalija Brečko: IZZIVI V IZOBRAŽEVANJU IZREDNIH ŠTUDENTOV/CHALLENGES IN THE EDUCATION OF PART-TIME STUDENTS
Mojca Jevnikar - Zajc: POPISOVANJE IN NAVAJANJE INFORMACIJSKIH VIROV NEKDAJ IN DANES - Ustreznost obstoječih standardov / CATALOGUE AND LISTING OF INFORMATION SOURCES IN THE PAST AND PRESENT - Adequacy of existing standards Melita Ana Maček: POGLEDI DELODAJALCEV NA VIŠJEŠOLSKO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE/EMPLOYERS` VIEWS ON HIGHER PRACTICAL EDUCATION - (P) Katarina Fekonja: POMEN ŠPORTNIH IGER IN GIBANJA ZA KONCENTRACIJO UČENCEV PRVE TRIADE PRI OPRAVLJANJU DOMAČE NALOGE MED PODALJŠANIM BIVANJEM/THE ROLE OF SPORT GAMES AND MOVEMENT IN CONCENTRATION AND HOMEWORK DURING AFTER SCHOOL TIME (P)
Maja Kovačič: RAZVIJANJE TRANSVERZALNIH VEŠČIN PRI PREDMETU ANGLEŠČINA V OSNOVNI ŠOLI/DEVELOPING TRANSVERSAL SKILLS IN THE ELT CLASSROOM IN PRIMARY SCHOOL (P)    

 

SREDA, 23. 10. 2019, od 11.15 do 12.30 ure (učilnica U5) SREDA, 23. 10. 2019, od 11.15 do 12.30 ure (učilnica U6)
Jože Premru: UČITELJEVA VLOGA PRI IZGRADNJI MATEMATIČNEGA ZNANJA/TEACHER'S ROLE IN BUILDING MATHEMATICAL KNOWLEDGE Urška Eniko: SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE PRI  GEOGRAFIJI/LEARNING ABOUT CULTURAL HERITAGE IN GEOGRAPHY
Vesna Loborec, Dejan Cvitkovič, Marina Vodopivec: PREDAVALNICA- SOBA POBEGA/CLASSROOM - ESCAPE ROOM Janja Lužnik: INOVATIVNI PEDAGOŠKI PRISTOPI ZA POUČEVANJE O LOKALNIH IN TRAJNOSTNIH PREHRANSKIH SISTEMIH/INNOVATIVE PEDAGOGICAL APPROACHES TO TEACH LOCAL AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS
Jelka Hedžet: TRADICIJA KOT DEL SODOBNEGA POUKA (MATEMATIKE) NA II. GIMNAZIJI MARIBOR/TRADITION AS A PART OF MODERN (MATH) LESSONS AT II. GIMNAZIJA MARIBOR Nina Gabrovšek: TRADICIJA SLOVENSKO-RUSKIH ODNOSOV KOT MOTIVACIJA ZA POUČEVANJE RUŠČINE V SLOVENSKIH ŠOLAH IN IZZIV PRI DELU Z RUSKIMI TURISTI/TRADITION OF SLOVENE-RUSSIAN RELATIONSHIP AS MOTIVATION FOR TEACHING RUSSIAN AT SLOVENE SCHOOLS AND CHALLENGE OF WORKING WITH RUSSIAN TOURISTS
Tatjana Simonič: TRADICIONALNI IN SODOBNI MODELI  POUČEVANJA MATEMATIKE DIJAKOV ŠPORTNIKOV/THE TRADITIONAL AND CONTEMPORARY MODELS OF TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS ATHLETS Tadej Kolar: NADOMESTNA KOMUNIKACIJA – MIKI/SUBSTITUTE COMMUNICATION – MIKI
Katarina Fekonja: POMEN BRANJA PRAVLJIC ZA OTROKOV GOVORNI RAZVOJ IN KOT SPODBUDA ZA NJEGOVO USTVARJALNOST/ RELEVANCE OF STORIES FOR SPEECH DEVELOPMENT AND CREATIVITY BOOSTING IN YOUNG CHILDREN (P) Stanko Levičar: PREDVIDEVANJE NAKUPNEGA OBNAŠANJA Z ALGORITMI STROJNEGA UČENJA/PREDICTING BUYING BEHAVIOUR USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS - (FILM/VIDEO)
Boštjan Humski: TEKMOVANJA SO POSEBEN NAČIN USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV STROKE GOSTINSTVA IN TURIZMA/ THE COMPETITIONS ARE A SPECIAL WAY TO TRAIN STUDENTS IN HOSPITALITY AND TOURISM PROFESSION (praktična predstavitev v času kosila / practical presentation in lunch time)  

 

SREDA, 23. 10. 2019, od 17.30 do 19.00 ure (učilnica U5) SREDA, 23. 10. 2019, od 17.30 do 19.00 ure (učilnica U6) SREDA, 23. 10. 2019, od 17.30 do 19.00 ure (učilnica U7)
dr. Vesna Trančar: SPODBUJANJE NADALJNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA UČITELJEV V GOSPODARSTVU/PROMOTING CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING OF TEACHERS IN ECONOMY Alenka Golob Koman: Z IMPROVIZACIJO DO ZELO UČINKOVITE UČNE URE/CREATING A VERY EFFECTIVE LESSON WITH IMPROVIZING Sandra Horvatić: »I FEEL VERY EUROPEAN TODAY!« – NAŠA POT DO NEPREDSTAVLJIVEGA/»I FEEL VERY EUROPEAN TODAY!« – OUR PATH TO THE UNIMAGINABLE
Bojana Žižek: PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO/THE PROJECT POPESTRIMO ŠOLO Nina Cergolj Podlogar: UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA PRI PREDMETU POSLOVNO KOMUNICIRANJE V PROGRAMU GASTRONOMIJA IN TURIZEM/THE IMPLEMENTATION OF FORMATIVE ASSESSMENT IN BUSINESS COMMUNICATION IN STUDY PROGRAMME OF GASTRONOMY AND TOURISM mag. Dejan Klančičar: NOVE GENERACIJE ŠOLAJOČE SE MLADINE TERJAJO DRUGAČEN PRISTOP K POUČEVANJU NARAVOSLOVJA/NEW GENERATIONS OF SCHOOLING YOUNG PEOPLE DEMAND A DIFFERENT APPROACH TO TEACHING SCIENCE
mag. Petra Vačovnik: OD TRADICIONALNIH DO INTERAKTIVNIH UČBENIKOV/FROM TRADITIONAL TO INTERACTIVE STUDENTS' BOOKS Karla Ferlic: LOV ZA ZNANJEM NEMŠČINE/CHASING GERMAN LANGUAGE Tanja Štante Benčina: ETNOLOGIJA V SREDNJI ŠOLI/ETHNOLOGY IN SECONDARY SCHOOL
Polona Frajzman: POUK TURIZMA V FINSKI ŠOLI / TOURISM LESSONS IN FINNISH SCHOOL Nina Sitar: MATURITETNI MATEMATIČNI TABOR/A MATHS CAMP PREPARATION COURSE FOR THE MATURA EXAM Bojana Klančičar: ŠOLSKI VRT KOT UČILNICA SAMOOSKRBE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI/SCHOOL GARDEN AS A CLASSROOM FOR SELF-SUFFICIENCY FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
  Adela Žigert: PODNEBNE SPREMEMBE V UČNIH NAČRTIH ZA STROKOVNO GIMNAZIJO/ CLIMATE CHANGES IN CURRICULUM FOR PROFESSIONAL HIGH SCHOOL  
     

 

Četrtek, 24. 10. 2019

ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 10.00 do 12.00 ure (učilnica U2)   ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 13.30 do 15.30 ure (učilnica U2)   ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 13.30 do 15.30 ure (Knjižnica - 1. nadstropje)
Eva Grohar Gros: MIKROBIOLOŠKA SLIKA TRADICIONALNIH SLOVENSKIH OVČJIH SIROV/ MICROBIOLOGICAL DIVERSITY OF TRADITIONAL SLOVENIAN SHEEP`S MILK CHEESES   mag. Dejan Cvitkovič: VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV OBRATOV DRUŽBENE PREHRANE/ IMPLEMENTATION OF CUSTOMER SATISFACTION MONITORING SYSTEM IN CAFETERIAS   Sara Leščanec, Marina Vodopivec: ČUTNA DOŽIVETJA IN ZAZNAVANJE HRANE/ SENSORY EXPERIENCE AND FOOD PERCEPTION
Marija Kostadinov: PREKMURSKA ŠUNKA – ETNOLOŠKA POSEBNOST PREKMURJA/ PREKMURJE HAM - THE ETHNOLOGICAL SPECIALTY OF PREKMURJE  

Teja Podjed, Urška Grdiša, Tjaša Tržan Betz, Nika Košir, Katarina Smole: RAZVOJ INOVATIVNEGA MLEČNEGA NAPITKA/ THE DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE MILK BEVERAGE
  mag. Marina Vodopivec: VONJ IN OKUS HRANE V POVEZAVI S SPOMINI NA OTROŠTVO/ RELATION BETWEEN THE SMELL AND TASTE OF FOOD AND CHILDHOOD MEMORIES
Marija Kostadinov: HRANILNA IN ENERGIJSKA VREDNOST PAŠTET/ NUTRITIONAL AND ENERGY VALUE OF MEAT SPREAD   Rok Demič: ALI SMO V SLOVENIJI PRIPRAVLJENI NA NADOMESTNE OBROKE/ IS SLOVENIA READY FOR REPLACEMENT FOOD   Klavdija Stropnik: DUŠIK IN KUHANJE/ NITROGEN AND COOKING
Jan Debelić, Julija Vulić, Matevž Mitrovič Slapar, Marija Kostadinov: NEWDLES - POLNOZRNATE DURUM TESTENINE S PIVSKIMI TROPINAMI/ NEWDLES - WHOLEWHEAT DURUM PASTA WITH SPENT BARLEY MALT   Eva Grohar Gros: UŽIVANJE MESA/ MEAT CONSUMPTION   Eva Kavka: RAZŠIRJENOST UŽIVANJA PREHRANSKIH DOPOLNIL PRI SLOVENSKIH VRHUNSKIH ŠPORTNIKIH/ AN OVERVIEW OF DIETARY SUPPLEMENTATION IN ELITE SLOVENIAN ATHLETES
    Sergeja Groleger Rauter: SKODELICA KAVE/ A CUP OF COFFEE   Franci Oblak: TRENDI IN IZZIVI SODOBNEGA PREHRANJEVANJA  –  DIJAKINJA VEGANKA/ CHALLENGES AND TRENDS OF MODERN EATING
        Barbara Urh: ZDRAVA PREHRANA V SREDNJIH ŠOLAH – POMEN ZDRAVE PREHRANE PRI MLADIH/ HEALTHY NUTRITION IN SECONDARY SCHOOLS – THE IMPORTANCE OF HEALTHY NUTRITION IN YOUNG PEOPLE
ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 10.00 do 12.00 ure (učilnica U3)   ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 13.30 do 15.30 ure (učilnica U3)   ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 13.30 do 15.30 ure (učilnica U4)
Jerneja Pregl, Vito Zakrajšek Čahuk: IGRIFIKACIJA V TURIZMU - PRIMER PRAKTIČNE UPORABE/ GAMIFICATION IN TOURISM - EXAMPLE OF PRACTICAL USE   Tanita Rus, Neli Selan: POZABLJENA IN PREZRTA GOMOLJNA ZELENJAVA – NOVI KULINARIČNI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI V GASTRONOMIJI/ FORGOTTEN AND  OVERLOOKED TUBEROUS PLANT - NEW CULINARY CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN GASTRONOMY   Barbara Pajk: HORTIKULTURA IN TURIZEM – POMEN ZASADITEV IN VZDRŽEVANJA ZELENIH POVRŠIN/ HORTICULTURE AND TOURISM – THE IMPORTANCE OF PLANTING AND MAINTAINING GREEN AREAS
Urška Petrič: BIBIONE, SEVERNOITALIJANSKO LETOVIŠČE KOT PRIMER DOBRE PRAKSE PRI ISKANJU INOVATIVNIH REŠITEV V TURIZMU/ BIBIONE, A NORTHERN ITALIAN RESORT AS AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN FINDING INNOVATIVE SOLUTIONS IN TOURISM   Nika Aubreht, mag. Gordana Vulić: SLOVENSKI TRADICIONALNI OKUSI V TORTICAH NA PALČKI/ TRADITIONAL SLOVENIAN FOODSTUFFS IN CAKE POPS   Zarja Šinkovec, Anja Krajnik: PROJEKT AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL / AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL PROJECT
Marko Gams: TEMAČNI TURIZEM: IZBRANI PRIMERI DEDIŠČINE SOVJETSKEGA OBDOBJA/ DARK TOURISM: SELECTED EXAMPLES OF THE SOVIET PERIOD HERITAGE   Eva Smuk, mag. Gordana Vulić: MED IN PIJAČE IZ MEDU – PRILOŽNOST ZA ISKANJE NOVIH GASTRONOMSKIH PONUDB/ HONEY AND HONEY BEVERAGES - AN OPPORTUNITY FOR NEW GASTRONOMIC OFFERS   Peter Zupan: V KRALJESTVU ZLATOROGA - TEMATSKA POT OKOLI BLEJSKEGA JEZERA/ IN THE KINGDOM OF THE GOLDHORN - A THEME PARK AROUND BLED LAKE
Ana Vovk Korže: UČNI TURIZEM KOT PRILOŽNOST ZA PODEŽELJE/ EDUCATIONAL TOURISM IS AN OPPURTUNITY FOR THE COUNTRYSIDE   Alja Mihelčič, mag. Gordana Vulić: SVET ŽGANIH PIJAČ – KOMPLEKSEN IN RAZNOLIK/ THE WORLD OF SPIRITS - COMPLEX AND DIVERSE   Katica Mikelj: DELAVNICA »KUHAJMO PO BOHINJSKO« KOT PRILOŽNOST ZA DVIG GASTRONOMSKE KULTURE DESTINACIJE/ WORKSHOP »COOKING ART FROM BOHINJ« AS AN OPPORTUNITY FOR INCREASING THE GASTRONOMIC CULTURE OF THE DESTINATION
Irena Malovrh: OKUSI MORAVŠKO DOLINO/ TASTE MORAVČE VALLEY   Krišto Leonard: POSTAVITEV RAZSTAVE SLOVENSKIH PENIN V MESTNEM MUZEJU LJUBLJANA/ THE STAGING OF THE EXHIBITION OF SLOVENIAN SPARKLING WINES AT THE CITY MUSEUM OF LJUBLJANA   Antonija Jakop: KULINARIČNI SPOMINKI Z GORE OLJKE/ CULINARY SOUVENIRS FROM GORA OLJKA
Stela Špoljar: UPORABA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN V KULINARIKI/ INVASIVE ALIEN PLANTS IN CULINARY        
         

 

ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 10.00 do 12.00 ure (učilnica U4) ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 10.00 do 12.00 ure (učilnica U5) ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 10.00 do 12.00 ure (učilnica U6)
mag. Dejan Cvitkovič, mag. Marina Vodopivec: KOMUNIKACIJA IN UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE MED MLADIMI/COMMUNICATION AND USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AMONG YOUTH Sebastjan Repnik: SMISEL SAMORAZVOJA/THE SENSE OF SELF - DEVELOPMENT Marta Slokan: KAJ JE STABO (?!) – TEŽAVNI MLADOSTNIKI ALI MLADOSTNIKI S TEŽAVAMI/WHAT’ S (WRONG) WITH YOU? – DIFFICULT ADOLESCENTS OR ADOLESCENTS WITH DISORDERS
Peter Koščak: REALEN IZDELEK V UČNEM PODJETJU/REALISTIC PRODUCT IN LEARNING FIRM Gregor Škrlj: POUK NA TEMO HRANE IN PREHRANJEVANJA V OSNOVNOŠOLSKI KNJIŽNICI/LESSONS ON FOOD AND NUTRITION IN THE PRIMARY SCHOOL LIBRARY Darko Korošec: VRZEL MED PRIČAKOVANJI UČITELJEV IN PRIČAKOVANJI UČENCEV PRI POUKU NARAVOSLOVNIH PREDMETOV/THE GAP BETWEEN TEACHERS’ AND STUDENTS’ EXPECTATIONS IN SCIENCE SUBJECTS
Lučka Rednak: O MLADIH OKOLJSKIH AKTIVISTIH PRI POUKU ŠPANŠČINE/ON YOUNG ENVIRONMENTAL ACTIVISTS IN A SPANISH CLASS Andrej Peklar: UČITELJ KOT SPREMLJEVALEC DIJAKOV NA PRAKSI V TUJINI V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+/ACCOMPANYING TEACHER AS A FOLLOWER OF STUDENTS AT PRACTICE ABROAD WITHIN THE ERASMUS+ PROJECT Metoda Leban Dervišević: ŠOLAR S KRONIČNO BOLEZNIJO/STUDENT WITH CHRONIC ILLNESS
Zorica Maguša: POUČEVANJE NARAVOSLOVJA S PETJEM/TEACHING NATURE WITH SINGING Gaja Koler: RAZUMEVANJE DEJAVNIKOV ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV UČENCEV V ŠOLSKEM OKOLJU/UNDERSTANDIN FACTORS OF EMOTIONAL AND BEHAVIOR PROBLEMS OF STUDENTS IN SCHOOL ENVIROMENT Alenka Prevec: IKT POMOČ PRI UČENJU PO NEZGODNI MOŽGANSKI POŠKODBI/ICT HELP AT LEARNING AFTER A TRAUMATIC BRAIN INJURY
Maja Skubic Avsec: S PROJEKTNIM DELOM DO PROFESIONALNEGA RAZVOJA/PROJECT WORK FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (P) Tomi Martinjak: POMEN EVS PROSTOVOLJSTVA ZA ZDRUŽENO EVROPSKO UNIJO/THE IMPORTANCE OF EVS VOLUNTEERING FOR A UNITED EUROPEAN UNION Vesna Lavrič: GLASNO BRANJE V PRVEM LETNIKU SREDNJE ŠOLE/READING OUT LOUD IN THE FIRST YEAR OF SECONDARY SCHOOL
Suzana Klavs: VPLIV ŠOLE NA FINANČNO PISMENOST DIJAKOV (NA PRIMERU SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM)/THE IMAPACT OF THE SCHOOL ON DEVELOPING FINANCIAL LITERACY (A CASE STUDY OF A SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL FOR CATERING AND TOURISM) Marta Slokan: HIPERAKTIVNI DIJAKI IN DELO Z NJIMI/ADOLESCENTS WITH HYPERACTIVITY DISORDER AND WORK WITH THEM mag. Katarina Vita Dolinar Bobič:PRIMER DOBRE PRAKSE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NA MALTI/GOOD PRACTICE OF INTERNSHIP IN MALTA 
  Valentina Gartner: KULINARIČNO USTVARJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI/ACCESIBLE COOKING  

ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 13.30 do 15.30 ure (učilnica U5) ČETRTEK, 24. 10. 2019, od 13.30 do 15.30 ure (učilnica U6)
Gaja Koler: SPODBUJANJE ŽELJENEGA VEDENJA UČENCEV Z METODO ŽETONIRANJA/IMPROVE STUDENT BEHAVIOR WITH TOKEN ECONOMY Tine Eleršek: REKONSTRUKCIJA KRAVJE LOBANJE S PRAŠIČJO SPODNJO ČELJUSTNICO/RECONSTRUCTION OF COW SKULL WITH PIG'S LOWER JAW BONE
Karin Kasesnik: POMEN USTREZNE BERLJIVOSTI BESEDIL V PROCESU IZOBRAŽEVANJA/MEANING OF APPROPRIATE READABILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS Tomi Martinjak: SPREMINJANJE VEDENJA S POMOČJO KAMERE/CHANGING BEHAVIOR WITH THE HELP OF A CAMERA
Darinka Berčič Stefanović: INDIVIDUALIZACIJA PRI SKUPINSKEM DELU Z ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA – PRIMER DOBRE PRAKSE/GROUP WORK INDIVIDUALIZATION WITH ELEMENTS OF FORMATIVE MONITORING – A GOOD PRACTICE EXAMPL Tine Eleršek: ALTERNATIVNI NAČINI PREDSTAVITVE UČNE SNOVI/ALTERNATIVE WAYS OF PRESENTING THE LEARNING MATERIAL
Petra Mole: MODEL INDIVIDUALIZACIJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM/INDIVIDUALISATION MODEL OF WORK EXPERIENCE PROGRAMME Alenka Rep: VLOGA RAZREDNIKA PRI NAČRTOVANJU INDIVIDUALNEGA NAČRTA IZOBRAŽEVANJA DIJAKA IN OBLIKOVANJU RAZREDNE SKUPNOSTI-PRIMER DOBRE PRAKSE/THE ROLE OF THE CLASS TEACHER IN PLANNING STUDENTS' PERSONAL EDUCATIONAL PLANS AND BUILDING A CLASSROOM COMMUNITY-A GOOD PRACTICE EXAMPLE
Sabina Turšič: ZNANJE ZA ŽIVLJENJE /KNOWLEDGE FOR LIFE Tanja Kek: RAZVOJ IN VLOGA PROSTOVOLJSTVA NA BIOTEHNIŠKEM IZOBRAŽEVALNEM CENTRU LJUBLJANA/THE DEVELOPMENT AND ROLE OF VOLUNTEERING AT BIOTECHNICAL EDUCATIONAL CENTRE LJUBLJANA
Alenka Sedlar Špehar: LOKALNE POBUDE KOT DEL UČNEGA NAČRTA/LOCAL INITIATIVES AS PART OF THE CURRICULUM